Registrační a obchodní podmínky

Registrační a obchodní podmínky

Článek I.

Pořadatel konference

Charakteristika konference a program

 1. Pořadatelem konference je Centers Publishing s.r.o.se sídlem Pod Višňovkou 166/31, 140 00 Praha 4, IČ: 25915291, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179918.
 2. Charakteristika konference, cena účasti na konferenci (konferenční poplatek), termín konání konference, program konference a další podrobné informace ke konferenci (včetně časového harmonogramu) jsou dostupné prostřednictvím webové stránky www.centers.cz ve vyhlášce konference (dále jen vyhláška konference).
 3. Podmínky účasti na konferenci plynou z vyhlášky konference a z těchto obchodních podmínek.

Článek II.

Uzavření smlouvy

 1. Odesláním vyplněného registračního formuláře, jímž se mj. specifikuje rozsah účasti na konferenci, činí objednatel vlastním jménem, nebo jménem právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nabídku na uzavření smlouvy o zajištění účasti na konferenci ve smyslu příslušné vyhlášky konference za podmínek stanovených těmito registračními a obchodními podmínkami pro osoby uvedené v registračním formuláři.
 2. Po doručení registrace pořadatel objednateli zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v příslušné části registračního formuláře prostřednictvím automatického systému zašle PŘEDBĚŽNÉ potvrzení. PŘEDBĚŽNÝM potvrzením se deklaruje, že nabídka objednatele byla doručena pořadateli. Nejde o uzavření smlouvy a ani o příslib uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu odst. 1.
 3. Pořadateli svědčí právo s objednatelem smlouvu neuzavřít.
 4. Přijme-li pořadatel nabídku na uzavření smlouvy, do 5 pracovních dní od doručení nabídky objednatele zašle objednateli zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři výzvu k úhradě konferenčního poplatku, na jejímž základě objednatel uhradí konferenční poplatek bankovním převodem na účet pořadatele. Doručením výzvy je smlouva mezi objednatelem a pořadatelem o zajištění účasti na konferenci uzavřena.
 5. Bude-li smlouva uzavřena, její neoddělitelnou součást tvoří tyto registrační a obchodní podmínky.
 6. Nepotvrdí-li pořadatel objednateli ve lhůtě a způsobem uvedeným v odst. 4 přijetí nabídky, smlouva uzavřena není.

Článek III.

Předmět smlouvy a závazky stran

 1. Předmětem smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem je úplatné zajištění účasti na konferenci organizované pořadatelem pro objednatelem označené osoby, k jejichž zajištění účasti na konferenci je objednatel oprávněn smlouvu uzavřít a v této souvislosti disponovat v nezbytném rozsahu jejich osobními údaji. Charakteristika konference je uvedena ve vyhlášce konference na webové stránce pořadatele. V dalším platí tyto registrační a obchodní podmínky.
 2. Základním závazkem pořadatele je zajistit pro objednatelem označené osoby účast na konferenci ve sjednaném rozsahu.
 3. Základním závazkem objednatele je převzít plnění a řádně, tj. v ujednané částce a včas, uhradit cenu služeb (konferenční poplatek).

Článek IV.

Konferenční poplatek

 1. Konferenční poplatek je účtován, fakturován a placen v Korunách českých.
 2. V cizí měně či z bankovního účtu vedeného v cizí měně lze konferenční poplatek hradit pouze na základě přepočtu ceny konferenčního poplatku na předmětnou cizí měnu spolu se zohledněním bankovních poplatků a transakčních nákladů platby tak, aby byla na bankovní účet pořadatele připsána částka odpovídající konferenčnímu poplatku. Přepočet poplatku ve smyslu předchozí věty provede pořadatel konference k žádosti objednatele předložené elektronickou poštou.
 3. Výše konferenčního poplatku plyne z vyhlášky konference. Konferenční poplatek zahrnuje vstup na konferenci, konferenční materiály a stravování a občerstvení specifikované v programu konference. Konferenční poplatek nezahrnuje případné náklady na parkování či na ubytování.
 4. Konferenční poplatek musí být uhrazen do konce lhůty splatnosti předepsané pořadatelem na výzvě k úhradě konferenčního poplatku.
 5. Konferenční poplatek je možné platit pouze bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet pořadatele uvedený ve výzvě k úhradě konferenčního poplatku.
 6. Platba bankovním převodem musí být identifikována variabilním symbolem určeným pořadatelem ve výzvě k úhradě konferenčního poplatku.
 7. Účastník bude na konferenci vpuštěn pouze tehdy, pokud byl zcela uhrazen konferenční poplatek.
 8. V případě registrace zaslané 3 dny a méně dní před konáním konference musí být úhrada konferenčního poplatku prokázána písemným potvrzením o provedení úhrady u registračního pultu v místě konání konference.
 9. Údaje vyplněné při registraci (fakturační údaje – IČO, DIČ, adresa) nelze po vystavení daňového dokladu měnit.

Článek V.

Stornování účasti

 1. Účast na konferenci lze zrušit pouze písemným oznámením objednatele adresovaným a doručeným pořadateli konference elektronickou poštou. Je-li předmětem smlouvy zajištění účasti na konferenci pro více osob, lze účast na konferenci zrušit i jen u některé z nich.
 2. Pro případ zrušení účasti na konferenci se stanoví tyto stornopoplatky:
  1. Do počátku 5 dne před konáním konference do počátku dne před konferencí se stornopoplatkem ve výši 100% dohodnuté výše konferenčního poplatku pro osobu, jejíž účast na konferenci se ruší;
  2. od počátku 5 dne před konferencí nelze účast na konferenci zrušit. Konferenční poplatek ani jeho část se v tomto případě nevrací. Právo na slevu z konferenčního poplatku ani právo na náhradní plnění objednateli nesvědčí. Uvedené v tomto pododstavci platí obdobně i pro případy, kdy se osoba, která se má na základě smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem zúčastnit konference, konference nezúčastní.
 3. Při zrušení účasti na konferenci, kdy vzniká právo na vrácení konferenčního poplatku nebo jeho části, se konferenční poplatek, příp. jeho část vrací takto: na základě potvrzeného dobropisu objednatelem, který vystaví pořadatel, bude konferenční poplatek vrácen zpět na číslo účtu objednatele.

Článek VI.

Další podmínky

 1. Objednateli svědčí právo písemným oznámením nebo oznámením učiněným elektronickou poštou na k tomu určenou adresu elektronické pošty pořadatele, příp. v místě konání konference u registračního pultu v době konání konference před vstupem osoby, která se má na základě smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem účastnit konference, změnit osobu, která se má na základě jmenované smlouvy konference zúčastnit.
 2. Pořadateli svědčí právo nevpustit účastníka konference do prostor konání konference, byť by byla uhrazena celá cena konferenčního poplatku, bude-li se účastník chovat nevhodně, nebude-li pro dané účely vhodně oblečen, bude-li zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či bude-li zjevné, že bude jinak rušit průběh konference.
 3. Pořadateli svědčí právo vykázat účastníka konference z prostor konání konference a zamezit mu v další účasti na konferenci, bude-li se účastník konference chovat nevhodně, tj. zejména bude-li rušit průběh konference, bude-li obtěžovat ostatní účastníky konference, bude-li se chovat agresivně nebo ničit vybavení v místě konání konference.
 4. Nevpuštění účastníka konference do prostor konání konference či vykázání účastníka konference z prostor konání konference nezakládá právo na vrácení konferenčního poplatku ani právo na slevu z konferenčního poplatku.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Změnu programu lze provést kdykoli. Oznámena může být i v průběhu konání konference.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa konání konference. Změna místa konání konference se oznamuje zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v registračním formuláři.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu konání konference. Změna termínu konání konference se oznamuje zprávou elektronické pošty na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v registračním formuláři.
 8. Změna programu, změna místa konání a ani změna termínu konání konference nezakládá právo na odstoupení od smlouvy a ani právo na slevu z konferenčního poplatku.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel bude kvůli zajištění účasti na konferenci zpracovávat osobní údaje účastníků konference a objednatele, příp. zástupců objednatele. Podmínky a podrobnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s realizací smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem jsou dostupné ZDE.
 2. V rámci konference může být pořízena fotografie, video záznam, audio záznam, či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Stane-li se tak, účastník souhlasí svou účastí na konferenci s jejich pořízením a uděluje místně, časově i co do způsobu užití neomezenou bezplatnou licenci k užití ze strany pořadatele.

Článek VIII.

Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou poskytnuté služby, je povinen pořadatele o této skutečnosti informovat písemně, příp. zprávou elektronické pošty.
 2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do konce konference. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Pořadatel obdržení reklamace do 2 pracovních dní potvrdí zprávou elektronické pošty.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení.
 5. Pořadatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům konference, rozhodne pořadatel o reklamaci nejpozději do 4 týdnů od dne reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele.
 7. Pořadatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Článek IX.

Ochrana spotřebitele

 1. V případě elektronického přihlášení na konferenci (tj. prostřednictvím formuláře na webové stránce pořadatele) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počíná plynout ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (viz čl. II. odst. 4). K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty poskytovateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel (zaplacený konferenční poplatek nebo jeho prozatím uhrazenou část), a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli poměrnou část konferenčního poplatku odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 3. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 1.
 4. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu (zprávou elektronické pošty nebo formulářem na webových stránkách pořadatele) zaniká.
 5. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy je objednatel povinen odeslat pořadateli zprávou elektronické pošty. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením.

Článek X.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zajištění účasti na konferenci uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek XI.

Zrušení konference

 1. Pořadateli svědčí právo zrušit konferenci a odstoupit od smlouvy o zajištění účasti na konferenci smlouvy uzavřené s objednatelem. Oznámení o zrušení konference a o odstoupení od smlouvy pořadatel objednateli oznámí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou objednatelem v registračním formuláři.
 2. Při odstoupení pořadatele od smlouvy podle odst. 1 pořadatel vrátí objednateli účastnický poplatek v plné výši. Poplatek se vrací převodem na bankovní účet objednatele do 14 dní od zrušení konference a odstoupení od smlouvy. Poplatek bude poukázán ve prospěch bankovního účtu objednatele, z nějž byla provedena úhrada poplatku, nebude-li objednatelem písemně označen jiný bankovní účet.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvu nelze vypovědět. Odstoupit od smlouvy lze jen v případech uvedených v čl. IX. a XI. Ustanovení § 2002 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Změna obsahu smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem je možná pouze na základě písemné dohody stran.
 3. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, řídí se jejich právní vztahy příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Tyto registrační a obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 25. září 2018.

Svolení k zaznamenání a užití projevů osobní povahy (licence)

 1. Zúčastním-li se konference, souhlasím, aby:
  1. mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a záznam a zápis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny na konferenci, včetně přepisu mého osobního projevu) jako pasivního účastníka konference pořadatel v rámci pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu z průběhu konference, včetně přepisu osobních projevů, zaznamenal za účelem informování (prostřednictvím internetu, tištěných médií či jinak) o konferenci, jejich účastnících a diskutovaných otázkách, anebo informování o činnosti pořadatele, příp. za marketingovými účely pořadatele vůči třetím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy pořadatele atp.), a pořízené záznamy v souladu s uvedeným účelem bezplatně užíval do odvolání – jedná-li se o autorské dílo, platí ohledně možnosti odvolání odst. 2;
  2. mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a zápis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny na konferenci, včetně přepisu mého osobního projevu) jako řečníka/aktivního účastníka konference pořadatele v rámci pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu z průběhu konference, včetně přepisu osobních projevů, zaznamenal za účelem informování (prostřednictvím internetu či tištěných médií) o konferenci, jejich účastnících a diskutovaných otázkách, anebo informování o činnosti pořadatele, příp. za marketingovými účely pořadatele vůči třetím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy pořadatele atp.), a pořízené záznamy v souladu s uvedeným účelem bezplatně užíval do odvolání – jedná-li se o autorské dílo, platí ohledně možnosti odvolání odst. 2.
 2. Jde-li o audio záznamy, videozáznamy, přepisy audio či videozáznamů, podobizny či fotografie, tj. veškeré mé projevy osobní povahy, byť by měly povahu autorského díla, uděluji pořadateli souhlas (příp. výlučnou licenci ve smyslu autorského zákona) k jejich bezplatnému užití (po celou dobu trvání majetkových práv) pro území celého světa včetně České republiky. Souhlas se uděluje bezpodmínečně a bez možnosti odvolání (na celou dobu trvání majetkových práv) a bez omezení co do množstevního rozsahu. Pořadatel je oprávněn tyto projevy osobní povahy i neužívat.
 3. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence podle odst. 1 a 2 zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci postoupit třetí osobě, a to i za úplatu ve prospěch pořadatele.
 4. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů ve smyslu odst. 1 není povinné, avšak s ohledem na organizaci konference není možné vyloučit, že má osoba, příp. mé projevy osobní povahy nebyly zaznamenány. Přijímám tudíž, že pokud se chci konference zúčastnit, nelze jinak než udělit souhlas ve smyslu odst. 1 a podrobit se případně předmětnému zpracování osobních údajů.